1. Wynajem i zwrot samochodu

Wynajęty Najemcy samochód jest w dobrym stanie i bez wad. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu samochodu należy zgłaszać Wynajmującemu w chwili wynajmu. Złożenie podpisu przez Najemcę na Umowie Najmu oraz na „Raporcie o Stanie Pojazdu” jest jednocześnie potwierdzeniem odbioru samochodu bez zastrzeżeń w czasie określonym w niniejszej Umowie Najmu. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód Wynajmującemu z kompletem dokumentów(o ile zostały wydane) i wyposażenia, w stanie, w jakim go wynajął oraz w miejscu i w dniu określonym w niniejszej Umowie. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na koszt Najemcy, w przypadku stwierdzenia użytkowania samochodu z naruszeniem Warunków Najmu.

2. Uszkodzenia, utrata, kradzież itd.

W przypadku uszkodzenia, utraty, kradzieży samochodu albo jego części, pożaru lub stłuczenia szyb, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie za straty wynikające ze zdarzeń jak wyżej oraz wydatki poniesione przez Wynajmującego w związku ze szkodą w tym: koszty wymiany, naprawy, odzysku czy wyrównania spadku wartości samochodu oraz utraty korzyści z najmu samochodu o ile Najemca (lub osoba prowadząca samochód bez zgody Wynajmującego) naruszy Warunki Najmu, przepisy drogowe oraz celne.

3. Opłaty

Najemca zapłaci Wynajmującemu wszystkie opłaty wymienione w aktualnych taryfach Najmu Samochodu. Koszt wynajmu jest wyliczony jako wielokrotność 24-godzinnych okresów, licząc od momentu rozpoczęcia wynajmu. Jeżeli samochód nie zostanie zwrócony w ustalonym miejscu czy punkcie zwrotu samochodu lub jeżeli upłynęła 1 godzina ponad termin zwrotu ustalony w Umowie Najmu, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty będącej odpowiednikiem dziennej stawki wynajmu, łącznie z uprzednio wykupionymi opcjami dodatkowymi. W przypadku przedłużenia użytkowania samochodu Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego i uzyskać jego zgodę 24H przed planowanym zwrotem samochodu. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu ze stanem paliwa zapisanym w Raporcie o Stanie Pojazdu, w stanie jakim go wynajął, w innym przypadku Najemca zostanie obciążony kosztami wg Tabeli Opłat Dodatkowych.

4. Tabela opłat dodatkowych

ZDARZENIEOPŁATA (brutto)
a)udostępnianie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem 2500 PLN
b)zwłoka w zwrocie pojazdu po uprzednim wezwaniu 500 PLN za dobę
c)niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granice RP bez zgody Wynajmującego250 PLN za dobę
d)uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu 2500 PLN
e)holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 500 PLN
f)brak dowodu rejestracyjnego (jeśli został wydany), tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 300 PLN za każdy element
g)przekroczenie terminu przeglądu, utrata gwarancji na pojazd z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) 5000 PLN
h)złamanie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie 500 PLN
i)zwrot samochodu z trwałymi nie dającymi się usunąć plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku 500 PLN
j)zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa 2500 PLN
k)demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki, naprawy bez zgody Wynajmującego 2000 PLN + koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego
l)uszkodzenie felgi aluminiowej800 PLN za każdą felgę
m)uszkodzenie felgi stalowej 400 PLN za każdą felgę
n)uszkodzenie lub utrata kołpaka100 PLN za każdy kołpak
o)opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu z winy Najemcy – klienta indywidualnego 100 PLN
p)opłata administracyjna za obsługę mandatu zagranicznego 200 PLN
r)opłata administracyjna za obsługę mandatu polskiego 100 PLN
s)opłata za usługę mycia pojazdu 50 PLN
t)wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu na życzenie klienta 500 PLN
u)uzupełnienie paliwa 50 PLN + koszt paliwa
w)odbiór pojazdu z zagranicy z przyczyny leżącej po stronie Najemcy 3 PLN / km
x)szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczona w ciężar polisy OC sprawcy (opłata likwidacyjna)2900 PLN
y)opłata za zniszczenie wnętrza samochodu (tapicerki, siedzeń, wykładziny)1000 PLN + koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego

5. Odszkodowanie

Wynajmujący jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajmowanym samochodem lub jego użytkowaniem, gdy te straty lub szkody spowodowane zostały umyślnie lub przez duże zaniedbanie z jego strony. We wszystkich innych przypadkach Wynajmujący nie przyjmuje takiej odpowiedzialności, a Najemca nie będzie czynił Wynajmującego odpowiedzialnym za takie roszczenia.

6. Warunki używania samochodu

Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o samochód, a wynajęty samochód nie może być używany:

a) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu;

b) do przewozu przedmiotów i substancji, które z powodu swoich właściwości lub zapachu mogą czasowo wyłączyć samochód z eksploatacji i/lub uniemożliwić jego dalszy wynajem;

c) do uruchomienia lub holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów;

d) w wyścigach, rajdach lub zawodach;

e) gdy Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji;

f) wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym w kraju użytkowania;

g) przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu w Umowie, osoba ta winna posiadać prawo jazdy przynajmniej od roku oraz spełnić określone przez Wynajmującego warunki w zakresie minimalnego wieku tj. 24 lata;

h) poza granicami kraju, bez zgody Wynajmującego;

7. Ubezpieczenie

Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają samochód za jego zgodą.

8. Szkody

Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu. Naprawienie szkody wynikłej z obowiązku zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym, następuje przez uiszczenie opłaty likwidacyjnej oraz pozostałych opłat określonych w tabeli opłat dodatkowych. W przypadku powstania szkody wyżej wskazanej w tabeli opłat (pkt 4, ppkt x) Wynajmujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Najemca może ograniczyć swoją odpowiedzialność w przypadku wyboru wariantu rozszerzonego. W wariancie rozszerzonym Najemca zwolniony jest z odpowiedzialności za szkodę w całości (z wyłączeniem szyb i kół) o ile szkody nie zostały spowodowane umyślnie lub przez duże zaniedbanie z jego strony.

9. Wypadki, kradzieże

W razie wypadku lub kolizji w przypadku uszkodzenia ciała oraz kradzieży pojazdu lub jego części, należy wezwać policję, pogotowie itd. na miejsce zdarzenia, a następnie niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany uzyskać od policji raport dotyczący wypadku lub zdarzenia i przekazać go Wynajmującemu. Na żądanie Wynajmującego należy sporządzić szczegółowy opis z wypadku lub kolizji. Najemca powinien uzyskać wszystkie dane dotyczące uczestników oraz świadków zdarzenia. W żadnym wypadku Najemca nie może akceptować roszczeń osób trzecich. Najemca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Wynajmującemu we wszystkich roszczeniach w sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą.

10. Przepisy drogowe, opłaty parkingowe, naruszenie przepisów drogowych

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i konsekwencje w przypadku pogwałcenia lub nieprzestrzegania przepisów drogowych, opłat parkingowych oraz innych przepisów obowiązujących w okresie trwania wynajmu.

11. Międzynarodowe prawo jazdy

Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy jest obowiązkowe dla Najemców, którzy posiadają prawo jazdy wydane w krajach nie wymienionych w Konwencji o Ruchu Drogowym (Dz. U. z dnia 24.02.1988r.).

12. Dane personalne

Podpisując niniejszą umowę Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, włączając w to analizy statystyczne, kontrolę należności i ochronę majątku Wynajmującego.

13. Siedziba i właściwości Sądu

Umowa Najmu jest sporządzona zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju siedziby Wynajmującego i wszelkie spory, które mogą powstać w związku z niniejszą Umową podlegają rozstrzygnięciu przez sądownictwo powszechne albo właściwe dla tych spraw w siedzibie Wynajmującego.

"MERCATO" Wypożyczalnia Samochodów
35-959 Rzeszów
ul. Hetmańska 9
POLSKA

 • +48 17 852 00 91
 • +48 602 373 656
 • +48 880 910 188
 • biuro@mercato.com.pl

  Rzeszów
  Poniedziałek - Piątek: od 8.00 do 16.00
  Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka
  Poniedziałek - Piątek: od 8.00 do 22.00
  Sobota: od 8.00 do 13.00

  Błąd: Brak formularza kontaktowego.