1. Wynajem i zwrot samochodu

Wynajęty Najemcy samochód jest w dobrym stanie i bez wad. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu samochodu należy zgłaszać Wynajmującemu w chwili wynajmu. Złożenie podpisu przez Najemcę na Umowie Najmu oraz na “Raporcie o Stanie Technicznym Samochodu” jest jednocześnie potwierdzeniem odbioru samochodu bez zastrzeżeń w czasie określonym w niniejszej Umowie Najmu. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód Wynajmującemu z kompletem dokumentów i wyposażenia, w stanie, w jakim go wynajął oraz w miejscu i w dniu określonym w niniejszej Umowie. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na koszt Najemcy, w przypadku stwierdzenia użytkowania samochodu z naruszeniem warunków Umowy.

2. Uszkodzenia, utrata, kradzież itd.

W przypadku uszkodzenia, utraty, kradzieży samochodu albo jego części, pożaru lub stłuczenia szyb. Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie za straty wynikające ze zdarzeń jak wyżej oraz wydatki poniesione przez Wynajmującego w związku ze szkodą w tym: koszty wymiany, naprawy, odzysku czy wyrównania spadku wartości samochodu oraz utraty korzyści z najmu samochodu o ile Najemca (lub osoba prowadząca samochód bez zgody Wynajmującego) naruszy Standardowe Warunki Najmu, przepisy drogowe (również celne) i ubezpieczeniowe.

3. Opłaty

Najemca zapłaci Wynajmującemu wszystkie opłaty wymienione w aktualnych taryfach Najmu Samochodu. Koszt wynajmu jest wyliczony jako wielokrotność 24-godzinnych okresów, licząc od momentu rozpoczęcia wynajmu. Jeżeli samochód nie zostanie zwrócony w ustalonym miejscu czy punkcie zwrotu samochodu lub jeżeli upłynęła 1 godzina ponad termin zwrotu ustalony w Umowie Najmu, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty będącej odpowiednikiem dziennej stawki wynajmu, łącznie z uprzednio wykupionymi opcjami dodatkowymi. W przypadku przedłużenia użytkowania samochodu Najemca zobowiązany jest zgłosić się w terminie oznaczonym w Umowie Najmu i przedłużyć okres użytkowania samochodu nową Umową. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu ze stanem paliwa zapisanym w Umowie Najmu, w innym przypadku Najemca zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa i usługi serwisowej.

4. Odszkodowanie

Wynajmujący jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajmowanym samochodem lub jego użytkowaniem, gdy te straty lub szkody spowodowane zostały umyślnie lub przez duże zaniedbanie z jego strony. We wszystkich innych przypadkach Wynajmujący nie przyjmuje takiej odpowiedzialności, a Najemca nie będzie czynił Wynajmującego odpowiedzialnym za takie roszczenia.

5. Warunki używania samochodu

Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o samochód, a wynajęty samochód nie może być używany:

a) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu;

b) do przewozu przedmiotów i substancji, które z powodu swoich właściwości lub zapachu mogą czasowo wyłączyć samochód z eksploatacji i/lub uniemożliwić jego dalszy wynajem;

c) do uruchomienia lub holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów;

d) w wyścigach, rajdach lub zawodach;

e) gdy Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji;

f) wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym w kraju użytkowania;

g) przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu w Umowie tub jeżeli osoba ta nie jest pracownikiem Najemcy. Osoba ta winna posiadać prawo jazdy przynajmniej od roku oraz spełnić określone przez Wynajmującego warunki w zakresie minimalnego wieku;

h) poza granicami kraju, w którym nastąpił wynajem, bez pisemnej zgody Wynajmującego;

i) na obszarach geograficznych zabronionych przez Wynajmującego.

6. Ubezpieczenie

Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają samochód za jego zgodą. Polisa ta jest do wglądu.

7. Szkody

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody parkingowe oraz usterki powstałe podczas użytkowania pojazdu, których wartość nie przekracza 130 euro. Szkody te pokrywane są z depozytu Najemcy. Depozyt wpłacony przez Najemcę, podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego tytułem kary umownej w przypadku niedopełnienia Umowy i Standardowych Warunków Najmu przez Najemcę oraz na pokrycie strat firmy wynikłych z winy Najemcy. W innych wypadkach powstania szkody, niż wymienione powyżej i w punkcie 2 Najemca zwraca Wynajmującemu tzw. udział własny w wysokości 20 % wartości szkody. W przypadku ubezpieczenia samochodu w wariancie rozszerzonym najemca zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody w całości, o ile te szkody nie zostały spowodowane umyślnie, lub przez duże zaniedbanie z jego strony.

8. Wypadki, kradzieże

W razie wypadku (związanego z uszkodzeniami lub bez uszkodzenia pojazdu) i w przypadku uszkodzenia ciała oraz kradzieży pojazdu lub jego części, należy wezwać policję, pogotowie itd. na miejsce zdarzenia, a następnie niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany uzyskać od policji raport dotyczący wypadku lub zdarzenia i przekazać go Wynajmującemu. Na żądanie Wynajmującego należy sporządzić meldunek o wypadku. Najemca powinien uzyskać wszystkie dane dotyczące uczestników oraz świadków wypadku w celu sporządzenia wymienionego meldunku. W żadnym wypadku Najemca nie może akceptować roszczeń osób trzecich. Najemca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Wynajmującemu we wszystkich roszczeniach w sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą.

9. Przepisy drogowe, opłaty parkingowe, naruszenie przepisów drogowych

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i konsekwencje w przypadku pogwałcenia lub nieprzestrzegania przepisów drogowych, opłat parkingowych oraz innych przepisów obowiązujących w okresie trwania wynajmu.

10. Międzynarodowe prawo jazdy

Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy jest obowiązkowe dla Najemców, którzy posiadają prawo jazdy wydane w krajach nie wymienionych w Konwencji o Ruchu Drogowym (Dz. U. z dnia 24.02.1988r.).

11. Dane personalne

Podpisując niniejszą umowę Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, włączając w to analizy statystyczne, kontrolę należności i ochronę majątku Wynajmującego.

12. Siedziba i właściwości Sądu

Umowa Najmu jest sporządzona zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju siedziby Wynajmującego i wszelkie spory, które mogą powstać w związku z niniejszą Umową podlegają rozstrzygnięciu przez sądownictwo powszechne albo właściwe dla tych spraw w siedzibie Wynajmującego.

"MERCATO" Wypożyczalnia Samochodów
35-959 Rzeszów
ul. Hetmańska 9
POLSKA

 • +48 17 852 00 91
 • +48 602 373 656
 • +48 880 910 188
 • biuro@mercato.com.pl

  Rzeszów
  Poniedziałek - Piątek: od 8.00 do 16.00
  Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka
  Poniedziałek - Piątek: od 8.00 do 22.00
  Sobota: od 8.00 do 13.00

   Napisz do Nas